Nadace SYNER  byla zapsána do Nadačního rejstříku dne 17.srpna 2000, je řízena správní radou nadace. Zřizovatelem nadace je společnost S group holding, a.s.

Představitelkami nadace jsou Eva Syrovátková a Iva Urbanová, které se ještě před oficiálním zřízením nadace  charitě věnovaly v rámci projektů existujících po celé České republice.  Zřízením nadace se  jejich činnost vyprofilovala, dostala řád a aktivity se soustřeďují z největší části k potřebným v Libereckém kraji.

Nadace nemá zaměstnance, vše s jejím chodem  bez nároku na odměnu vykonávají  spolu s Evou Syrovátkovou a Ivou Urbanovou  další spolupracovníci z řad přátel a dobrovolníků.  Z tohoto titulu nadaci vznikají zcela zanedbatelné režijní náklady a tak z koruny daru se celá hodnota dostane potřebným.

Hlavním donátorem nadace je společnost SYNER, s.r.o.

Účelem nadace je podpora handicapovaných občanů bez ohledu na věk, podpora dětských domovů a jejich klientů, stejně tak pomoc obyvatelům domovů důchodců, podpora pěstounských rodin, pomoc jednotlivcům při pořizování rehabilitačních pomůcek i pomoc zdravotním stacionářům, podpora jednotlivců a kolektivů při speciálních kulturních a sportovních aktivitách, podpora všech typů škol  a to vše s maximálním důrazem na sídlo žadatelů v Libereckém kraji

V případech hodných zvláštního zřetele nadace směřuje pomoc  i do vybraných zdravotních a rehabilitačních zařízení v rámci České republiky a  přispívá na vybrané projekty s celorepublikovým dosahem.

Představitelky nadace posuzují osobně jednotlivé žádosti, které jsou podle svého charakteru zařazeny do kategorie nadační dar a nebo sponzorský příspěvek.

Nadace byla oceněna v minulosti několikrát za svůj přístup představiteli Krajského úřadu v Liberci, je držitelem Zlatého srdce, jednoho  z vysokých ocenění, které uděluje  Nadace Naše dítě. Ve svém archivu má desítky děkovných dopisů od těch, kterým za dobu svého působení nabídla pomocnou ruku.

Každoročně nadace vydává výroční zprávu o své činnosti a je v souladu s pravidly kontrolována  finančním auditorem.

 

Ocenění Zlaté srdce